تلنگر


برای آنکه بتوانم در مورد آدمی که در ته اعماق وجود من زندگی میکند و گاه گاهی که نه، اکثر مواقع خودش را پنهان میکند، بنویسم باید تلنگری در من شکل بگیرد. آن وقت به روی وجود من می آید و هر چقدر و هر چه دلش بخواهد مینویسد. من آن را که میبینم خوشنود میشود. چون او آدم جذابی است که تنها و تنها هر از چندگاهی پیدایش میشود و میرود و میرود و میرود.

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.