جای جدید


جای جدیدی که دارم زندگی میکنم هر شب بوخور وافور تا توی ته حلقمه و اون صدای مکش حقه ی وافور که ترکیبی با آب دهان و صدای مکش هوا هست هم تا توی ته گوشمه. همین الان که نشستم اون صدا رو هر از چند گاهی میشنوم. انگشت میکنم داخل گوشم تا مطمئن بشم که خیالی بیش نیست. به قول بزرگی که میگفت اینم از شانس مایه.

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.