دوست دارم لوزالمعده تو را بخورم


دوست دارم یک بیماری ناعلاج بگیرم و به من بگویند تو کلا یک ماه دیگر، فوقش دو ماه دیگر زنده هستی. آن وقت من آزاد می شوم. از اینکه مادام پشت این میز بنشینم و روزهایم را شب کنم. آزاد میشوم از اینکه به فکر آینده ام باشم. از اینکه زیر بار مسئولیت های زیادی باشم.

من خیلی وقت است که اسیر هستم. این بیماری ناعلاج من و اطرافیانم را وا میدارد که خب دیگر به او کاری نداشته باشیم و بگذاریم حداقل این چندی از آخر عمرش را هر جور که میخواهد بگذراند.

ای کاش زندگی من به جایی نمیرسید که آرزویم داشتن یک بیماری نا علاج باشد. این را هم بگویم اگر قرار است بیماری ناعلاجی نصیبم شود از آن بیماری های ناعلاجی باشد که بتوانم حداقل یک تا دو ماه را در زندگیم برای خودم آزاد باشم.

دوست دارم لوزالمعده تو را بخورم

I Want to Eat Your Pancreas

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.