کیمیاگر واقعی


کیمیاگر واقعی کسی است که به تو امید و آرزو میفروشد برای آن که خودش به امید و آرزوهایش برسد. کسی است که به تو میگوید تو میتوانی از سرب طلا بسازی و باید همه ی عمرت را صرف آن کنی. کسی است که به تو میگوید تو اگر بخواهی میتوانی تبدیل به باد شوی. فقط اگر بخواهی. آن را تبدیل به کتابی میکند و به تو میفروشد و خودش به طلای واقعی میرسد و تو میمانی و سعی در تبدیل شدن به باد. کیمیاگر واقعی کسی است که به تو میگوید کتاب بخوان چون کتاب برای تو خوب است. اما خودش دارد کتابش را میفروشد و با آن قصرها میسازد. کسی است که تو را تشویق به فیلم دیدن میکند و در فیلم هایش سعی میکند به تو امید و آرزو بفروشد تا خودش به آرزوهایش برسد.

کسیست که می آید و میگوید مردم عزیز ایران ما شما را خیلی دوست داریم و فرزندش را در جایی غیر از ایران به دنیا می آورد. اینها همه کاسبانی هستند که با ابزار فرهنگی و فروش خیال آرزوهایتان به خودتان از سرب طلا میسازند.

دیدگاه بگذارید

دیدگاه

دیدگاه ها بدون تایید میباشد.