Chrome bug orientation


مرورگر کروم برای عکس ها از تگهای Exif Data تگ Orientatoin رو در نظر نمیگیره. البته این باگی هست که همه ی مرورگرها دارن. فایر فاکس خاصیت image-orientation رو به Css اضافه کرده :

img {
  image-orientation: from-image;
}

ولی هنوز Chrome این رو اضافه نکرده ... به جای چرخوندن عکس و گذاشتن کلی وقت میشه یک تگ رو تغییر داد و به جاش عکس رو چرخوند ولی این استاندارد خیلی جاها هنوز اعمال نشده.

دیدگاه بگذارید

جمع با jit قسمت دوم


لینک پروژه :

https://github.com/pejman-hkh/tiny-jit-compiler

قسمت قبل را خیلی وقت پیش نوشتم و وقت نشد که آنرا ادامه دهم. جمع با jit که تنها یک قسمت کوچک از کامپایل هست را اینبار با nodejs انجام دادم که خروجی assembly به ما میدهد. (کد را حذف کردم ) در جلسه قبل ما توابع کوچکی برای اسمبل کردن نوشتیم که به جای print از آن توابع استفاده میکنیم تا جمع و ضرب و تقسیم ما به صورت jit انجام شود.

دیدگاه بگذارید

اجرا کردن کد php با fpm


اگر جایی لازم دارید که کاربر منتظر پردازش شما نباشد و کدتان را به اصطلاح در background اجرا کنید میتوانید با shell خود php را صدا بزنید و آدرس فایلتان را به آن بدهید تا فایلتان را در background اجرا کند. اما صدا زدن هر بار آن بار زیادی برای Cpu شما خواهد داشت. بهتر است که فایل php تان با بدهید به php-fpm تا آن را برایتان اجرا کند. برای اینکار ابتدا yum --enablerepo=epel install fcgi را نصب کنید و سپس از کد زیر استفاده کنید.

<?php
function runPhp( $path, $qs, $daemon = true ) {
  $cmd = 'SCRIPT_NAME=/'.basename( $path ).' \
  SCRIPT_FILENAME='.$path.' \
  QUERY_STRING='.$qs.' \
  DOCUMENT_ROOT='.__dir__.' \
  REQUEST_METHOD=GET \
  cgi-fcgi -bind -connect 127.0.0.1:9000 '.($daemon?'> /dev/null 2>/dev/null &':'').'';

  $ret = shell_exec( $cmd );
  if( ! $daemon )
    return explode("\r\n\r\n", $ret, 2)[1];];
}

echo runPhp( __dir__.'/test1.php', http_build_query([ 'id' => 10 ]), false );

?>
دیدگاه بگذارید

برده داری نوین یا همان کارمندی


فیلم django unchained فیلم قشنگی بود. زمانی آدمها را ( نه هر آدمی، باید پوستش سیاه می بود ) مجبور به برده داری میکردند و اگر مهر بردگی روی پیشانیش میخورد تا آخر عمر باید برده میبود. الان آدمها را گرسنه نگه میدارند تا خودشان دنبال بردگی بروند. در سرزمین عزیزم ایران هیچگاه چیزی به اسم برده داری مرسوم نبوده اما باز هم فکر انگلیسی آمریکایی در ذهن عده ای رسوخ کرده و دارند به همان شیوه ۱۰۰ سال پیش آمریکایی ها برده داری میکنند. برده شان نباید از جایش تکان بخورد. باید کار کند و کار. دیگر مثل گذشته خبری از شلاق نیست و جایش را زبان و زخم زبان گرفته. زخم زبان به شیوه انگلیسی. آنقدر به کارمندشان استرس وارد میکنند که حال و هوای زندگی کردن از یادش میرود و مدام دارد به چیزهایی فکر میکند که اربابش به جان او انداخته است. برده یا همان کارمند باید بشیند سر جایش و فقط کار کند و کار.

دیدگاه بگذارید

mysql c++ wrapper


یک wrapper ساده و کاربردی برای mysql در زبان c++ نوشتم ;که رو گیت هاب شیر کردم

https://github.com/pejman-hkh/simple-cpp-mysqlcppconn-wrapper

دیدگاه بگذارید