اجرا کردن کد php با fpm


اگر جایی لازم دارید که کاربر منتظر پردازش شما نباشد و کدتان را به اصطلاح در background اجرا کنید میتوانید با shell خود php را صدا بزنید و آدرس فایلتان را به آن بدهید تا فایلتان را در background اجرا کند. اما صدا زدن هر بار آن بار زیادی برای Cpu شما خواهد داشت. بهتر است که فایل php تان با بدهید به php-fpm تا آن را برایتان اجرا کند. برای اینکار ابتدا yum --enablerepo=epel install fcgi را نصب کنید و سپس از کد زیر استفاده کنید.

<?php
function runPhp( $path, $qs, $daemon = true ) {
  $cmd = 'SCRIPT_NAME=/'.basename( $path ).' \
  SCRIPT_FILENAME='.$path.' \
  QUERY_STRING='.$qs.' \
  DOCUMENT_ROOT='.__dir__.' \
  REQUEST_METHOD=GET \
  cgi-fcgi -bind -connect 127.0.0.1:9000 '.($daemon?'> /dev/null 2>/dev/null &':'').'';

  $ret = shell_exec( $cmd );
  if( ! $daemon )
    return explode("\r\n\r\n", $ret, 2)[1];];
}

echo runPhp( __dir__.'/test1.php', http_build_query([ 'id' => 10 ]), false );

?>
دیدگاه بگذارید

برده داری نوین یا همان کارمندی


فیلم django unchained فیلم قشنگی بود. زمانی آدمها را ( نه هر آدمی، باید پوستش سیاه می بود ) مجبور به برده داری میکردند و اگر مهر بردگی روی پیشانیش میخورد تا آخر عمر باید برده میبود. الان آدمها را گرسنه نگه میدارند تا خودشان دنبال بردگی بروند. در سرزمین عزیزم ایران هیچگاه چیزی به اسم برده داری مرسوم نبوده اما باز هم فکر انگلیسی آمریکایی در ذهن عده ای رسوخ کرده و دارند به همان شیوه ۱۰۰ سال پیش آمریکایی ها برده داری میکنند. برده شان نباید از جایش تکان بخورد. باید کار کند و کار. دیگر مثل گذشته خبری از شلاق نیست و جایش را زبان و زخم زبان گرفته. زخم زبان به شیوه انگلیسی. آنقدر به کارمندشان استرس وارد میکنند که حال و هوای زندگی کردن از یادش میرود و مدام دارد به چیزهایی فکر میکند که اربابش به جان او انداخته است. برده یا همان کارمند باید بشیند سر جایش و فقط کار کند و کار.

دیدگاه بگذارید

mysql c++ wrapper


یک wrapper ساده و کاربردی برای mysql در زبان c++ نوشتم ;که رو گیت هاب شیر کردم

https://github.com/pejman-hkh/simple-cpp-mysqlcppconn-wrapper

دیدگاه بگذارید

جمع با jit


در ادامه متن یک نمونه کد برای جمع دو عدد با روش jit compile گذاشتم

دیدگاه بگذارید

درباره من